• slideheader0.jpg
  • slideheader1.jpg
  • slideheader2.jpg
  • slideheader3.jpg
  • slideheader4.jpg
  • slideheader5.jpg

VvE Stalkaarsen

Inloggen

Login bij VvE Stalkaarsen

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud Mij


Bestemd voor de leden van de Vereniging van Eigenaars "Stalkaarsen" 

Versie 14: vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 30 november 1998 en voor het laatst aangepast na ALV d.d. 27 november 2017.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT "STALKAARSEN" 

In een dusdanig groot appartementencomplex, als de Stalkaarsenflat, met een gemengde bevolking dienen, met behoud van ieders persoonlijke vrijheid, regels te worden opgesteld die een prettig woongenot voor een ieder kunnen garanderen. Deze regels zijn niet bedoeld als betutteling, maar dienen als leidraad om het complex leefbaar te houden. Zij vallen binnen de als normaal geldende fatsoen- en gedragsregels. Tevens dienen een aantal regels als bewaking van het uiterlijk van het complex, hetgeen terug komt in de waarde van uw en ons eigendom. Als men begrip voor elkaar toont, zullen de bepalingen van dit huishoudelijk reglement niet als keurslijf worden ervaren.

Voor een goede onderlinge verstandhouding zijn afspraken op diverse gebieden echter onontbeerlijk. Daarbij is het niet voldoende dat u zelf de regels nakomt, en we zullen een gezamenlijke inspanning dienen te leveren, die zover gaat dat u anderen, waarvan u ziet dat zij zich niet aan de afspraken houden, erop zult wijzen waaraan ook zij zich te houden hebben.

Algemeen

Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaarbewoners en gebruikers van het appartementengebouw van de VvE “Stalkaarsen “. Waar gesproken wordt van ‘eigenaren’ worden steeds alle bewoners en gebruikers bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. 

Enkele betekenissen

BW = Burgerlijk Wetboek
ASA = Akte van Splitsing in Appartementsrechten
RVSE = Reglement van Splitsing van Eigendom
HR = Huishoudelijk Reglement
ALV = Algemene Leden Vergadering
VvE = Vereniging van Eigenaars 

Indien wordt gesproken over het bestuur, dan betreft dit het bestuur dat is gekozen door de Vereniging van Eigenaars. Dit bestuur treed op namens de VvE.
Opmerking: de oude eigenaar behoort een nieuwe eigenaar in kennis te stellen van het huishoudelijk reglement en een exemplaar te overhandigen. 

Artikel 1

Iedere eigenaar is gehouden aan BW, ASA, RVSE, HR. 

Artikel 2

a. De maandelijkse voorschotbedragen dienen bij vooruitbetaling in de eerste week van de maand te zijn voldaan door storting op het bankrekeningnummer van de Vereniging van Eigenaars “Stalkaarsen". De betaling van de voorschotbedragen dient door middel van automatische incasso te geschieden. Bij niet automatische incasso worden administratiekosten in rekening gebracht á € 25,- per appartementsrecht per kalenderjaar. 

b. De eigenaar is verplicht bij de verkoop van de privégedeelten dit schriftelijk te melden bij het bestuur, men dient een kopie van het voorblad van de verkoopovereenkomst mee te sturen (zie bijlage 5). De voorschotbedragen worden dan per de eerste van de volgende maand bij de nieuwe eigenaar geïncasseerd. 

Artikel 3 

De eigenaar is verplicht het plaatsen van steigerwerk ten behoeve van reiniging en/of onderhoud van de gevels en ruiten toe te staan. 

Artikel 4 

Het is eigenaren niet toegestaan om: 

Schoonmaken: 

a. De gemeenschappelijke ruimten op enigerlei wijze te bevuilen. In het geval van bevuiling door uitwerpselen van huisdieren, verloren afval enz, is de verantwoordelijke eigenaar verplicht zelf direct adequate maatregelen te nemen ter opheffing van de bevuiling. Het gedeelte van de galerijgang voor de woning dient de eigenaar zelf schoon te houden. 

b. In de brievenbussen aangetroffen en niet gewenst drukwerk buiten de daarvoor aangewezen plaatsen te deponeren. 

Veiligheid: 

a. Te parkeren buiten de daarvoor bestemde plaatsen. Entrees dienen vrijgehouden te worden i.v.m. toegankelijkheid voor hulpdiensten zoals brandweer en ambulances. Parkeren op het binnenplein is voorbehouden aan de bewoners van de Dr. Schöyerstraat. 

b. Om brandgevaarlijke stoffen in de berging op te slaan. Onder brandgevaarlijke stoffen worden verstaan: die stoffen waar op de verpakking het oranje vierkantje met vlam, of de tekst ontvlambaar op staat (denk hierbij aan spuitbussen, verf, verfverdunningsmiddelen), tevens vluchtige stoffen zoals benzine, wasbenzine, enz. en gasflessen. 

c. Brandtrappen te gebruiken als in- en uitgang. 

Overlast: 

a. Gemeenschappelijke ruimten, zoals de galerijen, de liften, de trappenhuizen en de entreehallen te gebruiken als speelplaats. 

b. In de gemeenschappelijke ruimten, zoals galerijen, liften, trappenhuizen en entreehallen te roken. 

c. Tussen 20.00 en 8.00 uur alsmede, op zon- en erkende feestdagen, werkzaamheden zoals boren, kloppen e.d. te verrichten, die hoorbaar zijn voor de andere gebruikers. Vanwege de bijzonder harde betonsoort is bij boren alleen het gebruik van een pneumatische boormachine toegestaan. 

d. Zich fietsend of met inwerking zijnde motor, bij gebruik van, motor, brom of snorfietsen en scooters, zich door het gebouw te bewegen. Tevens is het niet toegestaan de hiervoor genoemde vervoersmiddelen in liften of door galerijen mee te nemen. Uitzondering hierop vormen (elektrische) rolstoelen en/of scootermobielen welke noodzakelijk zijn bij een mobiliteitsbeperking. 

e. Op de balkons te barbecuen, te grillen, etc. Het is echter wel toegestaan te barbecuen / grillen indien men gebruik maakt van een elektrische barbecue / gril, etc. 

f. Zich op de platte daken te begeven. 

g. Voorwerpen over balkons en/of uit ramen te gooien. Dit geldt ook voor huisvuil, sigaren en sigarettenpeuken. 

h. Muziek of andere geluiden te maken, waaronder o.a. wordt verstaan het doen spelen van een radio, een televisietoestel e.d. op zodanige wijze dat dit hinderlijk is voor omwonenden. 

i. Vuil, al dan niet tijdelijk, op balkons of in de gemeenschappelijke ruimten te plaatsen. 

j. In de gemeenschappelijke ruimten anders dan in de daarvoor specifiek bestemde gedeelten (berging)(motor)rijwielen of andere voertuigen, (kinder)wagens, afscheidingen, kleden, enz. te plaatsen. Op de galerijen mogen bloembakken worden geplaatst, mits deze bakken/potten, inclusief inhoud, een minimale doorgang overlaten van 95 cm. 

k. Hun huisdieren op enigerlei wijze overlast, noch vervuiling in het complex te laten veroorzaken. 

l. Huisdieren los te laten lopen op de galerijen, op het binnenplein en in de gemeenschappelijke ruimten. 

m. Dieren te voederen vanaf balkons. 

n. Te klussen in de algemene ruimte, met name op de galerij, of om deze ruimte te betrekken bij bouwwerkzaamheden. 

Artikel 5 

Het is eigenaren niet toegestaan om: 

Aangezicht 

a. Een zonnescherm, screen of rolluik permanent of tijdelijk aan te brengen. Aan een eventuele toestemming zijn voorschriften omtrent kleur, vorm, omvang, te plegen onderhoud en wijze van aanbrengen verbonden. Ook bij vervanging van het huidige zonnescherm, screen of rolluik is men gehouden aan deze regel. De voorschriften kunt u terug vinden in bijlage 1, 2 en 3 bij het Huishoudelijk Reglement. 

b. Veranderingen, in welke vorm dan ook, aan te brengen aan de buitengevels van het complex. 

c. (Schotel) Antennes te plaatsen. Bij ontheffing dienen antennes op een door het bestuur aangegeven wijze te zijn bevestigd, bij gebreke hiervan vervalt de ontheffing. 

d. Wasrekken, kleden, dekbedden e.d. aan of over de balkonhekken te hangen. 

e. Voorwerpen, hoger dan het balkonhek, op de balkons op te slaan, te plaatsen, of aan te brengen welke het aanzien van het complex schaden. 

f. sub 1. Voorwerpen aan de balkonhekken te bevestigen, behoudens bloembakken die zijn verstrekt door het servicebureau van de Vereniging van Eigenaars. Deze dienen deugdelijk te worden bevestigd met de daarvoor aangeboden montagemiddelen. 

sub 2. Bloembakken dienen op een dusdanige wijze te worden bevestigd, dat er geen schade kan optreden aan het lakwerk. Beschadigingen aan het lakwerk zullen worden verhaald op de eigenaar. 

sub 3. Het gestelde onder sub 1 geldt niet voor bloembakken die volledig aan de binnenzijde van het balkonhek hangen. Die mogen eigenaars/bewoners naar eigen keuze ophangen. Schade aan zonneschermen van lager gelegen appartementen welke door toedoen van het water geven van bloembakken is ontstaan is voor rekening van de veroorzakende eigenaar/bewoner. 

g. In tegenstelling tot het bepaalde in letter f van dit artikel is het echter wel toegestaan om voor de verkoop van een appartementsrecht een verkoopbord/verkoopuitingen aan te brengen respectievelijk te doen aanbrengen aan de buitenzijde van de balkonhekken, met een maximale afmeting verkoopborden/verkoopuitingen van 70x40 cm. Deze borden/uitingen mogen slechts worden aangebracht zolang deze een feitelijke betekenis hebben. Dit betekent dat het bord/uiting direct na de verkoop van het appartementsrecht moet worden verwijderd. Beschadigingen aan het lakwerk van het balkonhek zullen worden verhaald op de verkoper (laatste eigenaar voor de verkoop) van het appartementsrecht. 

h. Een tussenschot permanent of tijdelijk aan te brengen als afscheiding op het balkon. Aan een eventuele toestemming zijn voorschriften omtrent uitvoering, kleur onderhoud en wijze van aanbrengen verbonden. Ook bij vervanging van een huidig tussenschot is men gehouden aan deze regel. De (voorschriften ten aanzien van de) uitvoering van het tussenschot kunt u terug vinden op de foto’s die als bijlage 4 aan het Huishoudelijk Reglement zullen worden toegevoegd. Veiligheid a. Reparaties of andere werkzaamheden aan de leidingen en de armaturen van de verlichting in het trappenhuis of op de galerijen te verrichten. b. In het kader van veiligheid, tussenschotten en balkonhekken te blokkeren op een dusdanige wijze zodat doorgang, i.v.m. calamiteiten niet meer mogelijk is. De onderschotten zijn uitschopbaar en moeten dan ook in noodsituaties als zodanig gebruikt kunnen worden. c. Veranderingen aan te brengen in de elektrische voorzieningen in de berging, tevens is het verboden elektrische apparaten, zoals koelkasten, vriezers, machines e.d., in bovengenoemde berging aan te sluiten. d. De ramen van de galerijen te openen. 

Artikel 6 

Appartementen, bergingen en gemeenschappelijke ruimten mogen slechts voor hun oorspronkelijke bestemming gebruikt worden. Dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen uit ASA, RVSE en BW. 

Artikel 7 

Om hinderlijke contactgeluiden te beperken, zoals lopen en schuiven van meubilair, is min of meer harde vloerbedekking (zoals vilt, parket, linoleum enz.) verboden, tenzij wordt aangetoond, dat bij bedoelde vloerbedekking de isolatieindex voor contactgeluiden (Ico) met 10 dB of meer verbeterd. Bij vervanging is deze regel voor keukens ook van toepassing. Vloeren in sanitaire ruimten zijn uitgesloten van de genoemde eis. 

Artikel 8 

Als een appartement bestemd is voor de uitoefening van een bedrijf gelden hierbij nog de volgende bepalingen: 

a. De gebruiker moet zorgen voor het verkrijgen van eventuele door de overheid vereiste vergunningen en/of ontheffingen. 

b. Leidt de aard van het bedrijf tot hogere kosten voor o.a. de opstalverzekering of schoonmaken, dan komen deze kosten voor rekening van de eigenaar van het pand waar het bedrijf wordt uitgeoefend. 

c. Voor het aanbrengen van reclame, belettering, naamsaanduidingen, in welke vorm dan ook, is schriftelijk toestemming van het bestuur nodig. Het bestuur kan aan die toestemming voorwaarden verbinden ten aanzien van de aard, de omvang, enz. van hetgeen waarvoor toestemming is gevraagd. 

Artikel 9 

De aansluiting op het centraal antenne systeem mag uitsluitend geschieden door middel van de hiertoe voorgeschreven aansluitsnoeren en toebehoren. Storingen, veroorzaakt door niet voorgeschreven verbindingen en/of door reparaties die zijn verricht door niet erkende bedrijven, zijn voor rekening van de eigenaar van het desbetreffende appartement. 

Artikel 10 

De algemene vuilcontainers zijn uitsluitend bestemd voor normaal huisvuil en voor GFT afval. Grofvuil, verbouwing- en vervangingsafval moeten eigenaren zelf naar de Gemeentelijke Reinigingsdienst afvoeren of door deze dienst laten ophalen. Zie de Gemeentelijke informatie hierover. Het is niet toegestaan grofvuil te plaatsen op andere dagen dan aangegeven door de Gemeente reiniging. 

Artikel 11 

De lift is uitsluitend bestemd voor personenvervoer. Men dient zich aan alle voorschriften namens bestuur, liftinstallateur, of de overheid te houden en deze nauwkeurig na te leven. Men maakt uitsluitend op eigen risico gebruik van de lift. Bij verhuizingen e.d. mag men niet meer dan één lift gebruiken gedurende de tijd die nodig is om de lift direct in en uit te laden. 

Artikel 12 

Verhuizingen, transport van bouwmaterialen etc. kunnen schade en vervuiling veroorzaken in de gemeenschappelijke ruimtes. De eigenaren, in wier opdracht deze handelingen plaatsvinden, zijn hiervoor aansprakelijk. Zij dienen de schade/vervuiling onmiddellijk te melden aan het bestuur en zijn zelf verantwoordelijk voor herstel en reiniging. 

Artikel 13 

Het is niet toegestaan een mechanisch hulpmiddel, b.v. een mechanische ventilator of mechanische afzuigkap, op de openingen van het ventilatiesysteem aan te sluiten. Dergelijke aansluitingen verstoren het systeem en veroorzaken overlast in andere, op het centrale ventilatiesysteem aangesloten appartementen. 

Artikel 14 

Schilderwerk wordt niet alleen aangetast door ultraviolet licht, regen en wind, maar ook door vuilaanslag. Het is daarom noodzakelijk, dat bewoners het buitenschilderwerk regelmatig schoonmaken en ventileren. Dit geldt ook voor het schilderwerk achter de geplaatste horren en aan de balkonhekken. Dit met het oog op de lengte van de levensduur van het schilderwerk. Ontstaat, door werkzaamheden als onder andere reparatie en/of vervanging van beglazing, onder verantwoordelijkheid van een eigenaar/bewoner, schade aan het buitenschilderwerk dat behoort tot de gemeenschappelijke delen, dan dient de eigenaar/bewoner dit onmiddellijk te melden aan het bestuur. De eigenaar/bewoner is zelf verantwoordelijk voor herstel, maar is daarbij gebonden aan de normen en vereisten ten aanzien van kwaliteit en kleur van het buitenschilderwerk zoals dat door de Vereniging van Eigenaren is afgesproken. 

Artikel 15 

Om oneigenlijk gebruik van motorboxen te voorkomen, wordt men vriendelijk, doch zeer dringend, verzocht bij verkoop van de motorboxen deze eerst aan bewoners aan te bieden. Dit kan door middel van deponering van het voornemen tot verkoop in de mededelingenkastjes. 

Artikel 16 

In de toegangshal Giessenwaard is een zogenaamde AED geplaatst. Deze AED kan door iedere eigenaar worden gebruikt, indien er sprake is van een medisch noodgeval waarbij de AED hulp kan bieden. De AED is geplaatst in een speciaal voor dit doel vervaardigde kast. Iedere eigenaar heeft toegang tot deze kast door middel van de Blue Chip sleutel. Het is niet toegestaan de AED op een oneigenlijke manier te gebruiken. Een dergelijk misbruik is een overtreding van dit Huishoudelijk Reglement en zal, bij constatering, aanleiding zijn voor het bestuur tot het opleggen van een boete. Bovendien zullen eventuele nadelige financiële gevolgen die zich voordoen bij de VvE, als gevolg van het misbruik, op degene worden verhaald die het misbruik heeft gepleegd. 

Artikel 17 

Klachten over het niet nakomen van BW, ASA, RVSE of HR kunnen schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Vertrouwelijke behandeling is gewaarborgd. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. 

Artikel 18 

Bij overtredingen van het HR zal het bestuur een beslissing nemen tot het opleggen van een boete. Aan deze boete gaat eerst een schriftelijke waarschuwing vooraf, bij volgende overtreding volgt direct een boete van € 50,00. Als deze boete na 30 dagen niet is voldaan dan wordt het bedrag verhoogd naar € 75,00. Het verdere traject van incassering, zowel met betrekking tot een boete als gevolg van dit artikel als met betrekking tot de maandelijkse voorschotbedragen zoals genoemd in artikel 2 van dit huishoudelijk reglement voor zover deze niet automatisch worden geïncasseerd, verloopt als volgt: De schuldenaar ontvangt een aanmaning om binnen twee weken na de datum van deze aanmaning alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen. Op deze aanmaning wordt tevens het bedrag van de incassokosten vermeld in het geval niet alsnog binnen twee weken wordt voldaan. Dit bedrag van de incassokosten is gebaseerd op het wettelijke percentage van 15% met een minimumbedrag van € 40,00 per nog uitstaande voorschottermijn dan wel het uitstaande boetebedrag. Na verloop van de op de aanmaning vermelde periode van twee weken wordt een incassobureau ingeschakeld met de bovengenoemde kosten als gevolg voor de schuldenaar. Over wijziging van de hoogte van deze boete kan jaarlijks door de vergadering van eigenaren beslist worden. De opbrengsten uit deze boetes komen ten gunste van de vereniging. 

Artikel 19 

In alle gevallen waarin BW, ASA, RVSE of HR niet voorzien, beslist de vergadering van de eigenaren. 

Artikel 20 

Voorstellen die niet geagendeerd zijn op de Algemene Ledenvergadering kunnen ter vergadering worden besproken en daarover kan ter vergadering worden besloten indien een volstrekte meerderheid van het aantal stemgerechtigde aanwezigen ermee instemt dat betreffend onderwerp aan de agenda wordt toegevoegd. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de eigenaren d.d. 30 november 1998 en aangepast naar aanleiding van besluiten op de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2000, 16 november 2004, 10 mei 2005, 21 juni 2007, 22 november 2007, 5 juni 2008, 17 juni 2010, 6 december 2010, 27 juni 2011, 26 november 2012, 29 juni 2017 en 26 november 2017. 

Bestuur VvE Stalkaarsen